logo kontaktní centrum
vchod do kontaktního centra Vstup do budovy kontaktního centra
v Lidické ulici.
dekorace top


Programy všeobecné primární prevence /VPP/

Na Litoměřicku není žádná organizace, ani služba, která by nabízela základním školám a školským zařízením ucelenou primární prevenci. Na oblastní spolek Českého červeného kříže je vyvíjen stále větší tlak ze strany základních a středních škol na zajištění preventivních programů formou besed a přednášek. V odborné literatuře se uvádí: „besedy a přednášky mají jen částečný vzdělávací dopad a je potřeba vést ucelenou primární prevenci v přirozeném prostředí žáka“.

Ve Výročních zprávách se dočteme že se primární prevencí začalo Kontaktní centrum Litoměřice zabývat již v roce 2012. V roce 2014 vznikl inovativní projekt primární prevence rizikového chování v Litoměřicích. Naším záměrem je nabízet školám dlouhodobou kompaktní všeobecnou primární prevenci v přirozeném prostředí žáka. Stěžejní aktivitou je Dlouhodobý program všeobecné, specifické, školské primární prevence pro žáky 6–9 tříd ZŠ na Litoměřicku.

Poslání programu

Posláním programu PP Litoměřice je dlouhodobá všeobecná primární prevence rizikového chování s důrazem na specifickou primární prevenci realizovanou ve školách a školských zařízeních, zaměřenou na práci s běžnou populací (programy zaměřené na problematiku prevence šikany, agrese, násilí, domácího násilí, návykového chování, kyberprostoru, sexuální rizikové chování, záškoláctví, poruchy příjmu potravy, rasismu a xenofobie, kriminální chování-krádeže, vandalismus, právní vědomí apod.).

Dlouhodobý program VPP Litoměřice je zaměřený na rozhodovací schopnosti, zvládání úzkosti a stresu, rozvoj sociálních dovedností a nácvik dovedností odolávat tlaku. Program se zaměřuje na pozitivní ovlivnění postojů, motivace, podporu komunikačních dovedností, schopnost řešit problémy, hledání strategií zvládání náročných situací a zlepšování psychosociálního klimatu.

Z hlediska intrapersonálního rozvoje je program zaměřen na uvědomování si hodnot, budování pozitivního sebehodnocení, stanovování si reálných cílů a stanovování norem. Programy mají též informativní charakter.

Hlavní cílem programu

 • zprostředkovat a poskytnout cílové skupině takové znalosti, dovednosti a postoje, které podporují zdravý životní styl
 • pracovat takovou formou, aby tyto přednosti dokázali žáci uplatnit ve svém chování nejen v době realizace programu, ale i v budoucnu
 • omezit u cílové skupiny pravděpodobnost vzniku a rozvoje rizikového chování

Program usiluje o

 • rozvoj sociálních dovedností
 • rozvoj komunikativních dovedností
 • rozvoj schopnosti navazovat zdravé vztahy mimo rodinu
 • posílení schopnosti efektivně řešit konflikty
 • posílení schopnosti čelit sociálnímu tlaku
 • podpoření zdravého životního stylu, oproti užívání OPL a návykovému chování
 • zprostředkování nabídek pozitivních alternativ trávení volného času
 • poskytnutí objektivních informací a vytvoření povědomí o návykových látkách a nepříznivých důsledcích spojených s jejich užíváním
 • o pozitivní změnu v životě klientů

Popis cílové skupiny

Primární cílová skupina

 • Dlouhodobý preventivní program v rámci školní docházky je určen pro žáky druhého stupně základní školy, tj. Mladší školní věk a starší školní věk.
 • Interaktivní semináře pro střední školy jsou určeny pro mládež a mladé dospělé.

Sekundární cílová skupina

 • Učitelé
 • Rodiče

Dlouhodobý program školské primární prevence

Jednotlivá témata Dlouhodobého programu školské primární prevence jsou koncipována tak, aby bylo možné navázat na vyučování ve škole. Témata jednotlivých bloků na sebe navazují. Program je koncipován jako komplexní, provází dítě druhým stupněm základní školy. V rámci interaktivních přednášek pak také na školách středních. Jedná se o tříhodinový vzdělávací blok.

Pro 6. ročník, Mladší školní věk, (6 –12)

 • VPP1 – Vztahy v kolektivu, prevence šikany
 • VPP2 – Nebezpečí zvané drogy – Alkohol a nikotin

Pro 7. ročník, Starší školní věk (12 – 15)

 • VPP3 – Zdravý životní styl – kyberprostor, netholismus
 • VPP4 – Umění komunikace – umět říct svůj názor

Pro 8. ročník, Starší školní věk (12 – 15)

 • VPP5 - Závislost a závislostní jednání
 • VPP6 – Sex a mezilidské vztahy

Pro 9. ročník, Starší školní věk (12 – 15)

 • VPP7 - Zdravý životní styl – poruchy příjmu potravy, sebepoškozování
 • VPP8– Svoboda a odpovědnost – právo a povinnost

Cena: Pro litoměřické školy zdarma/2280 Kč za blok (přednášky jsou financované z rozpočtu prevence kriminality odboru sociálních věcí a zdravotnictví města Litoměřice)

Interaktivní semináře pro střední školy

Interaktivní semináře primární prevence reagují na konkrétní zakázku vzdělávací instituce. Program je určen pro 1 až 3. ročník středních škol (mládež 15 -18). Jedná se o hodinový interaktivní seminář.

Jednotlivá témata seminářů primární prevence na středních školách

 1. Vztahy v kolektivu a prevence šikany
 2. Zdravý životní styl – netholismus, kyberšikana
 3. Umění komunikace – umět říct svůj názor
 4. Závislost a závislostní jednání
 5. Sex a mezilidské vztahy
 6. Zdravý životní styl – poruchy příjmu potravy a sebepoškozování
 7. Svoboda a odpovědnost – práva a povinnosti v budoucnu

Cena: Pro litoměřické školy zdarma/760 Kč za seminář (přednášky jsou financované z rozpočtu prevence kriminality odboru sociálních věcí a zdravotnictví města Litoměřice)

Kapacita programu (bloku)– min. a max. počet účastníků Program je určen pro jednu třídu / vrstevnickou skupinu, do 30 účastníků.

Předpokládaný přínos projektu v oblasti prevence rizikového chování

Dlouhodobý program VPP Litoměřice podporuje získávání adekvátních dovedností a kompetencí, zejm. v sociální oblasti (např. schopnost čelit nátlaku ze strany okolí, vytvářet přátelské vztahy, komunikační dovednosti, dovednosti rozhodování) a intrapsychické (např. zvládání vnitřních funkcí – frustrace, stres, zátěž, hněv, zvyšování zdravého sebeuvědomování, práce s emocemi). ). Cílem programu je posílit sebevědomí dětí, vybudovat u nich zdravé sebepojetí, posílit vnitřní sebe přijetí členů skupiny a posílit rozvoj komunikační dovednosti, naučit členy skupiny pracovat s emocemi, vést je k zodpovědnému chování vedoucí k bezpečnému chování a předcházení rizikům.

Certifikace: příprava žádosti

VPP Litoměřice připravují materiály pro podání Žádosti o certifikaci. Místní šetření proběhne v posledním čtvrtletí roku 2018.

Validator XHTML 1.0 Strict O.K. Ověřit CSS!
webmaster: v.matys@grumpa.net
https://www.grumpa.net/