logo kontaktní centrum
vchod do kontaktního centra Vstup do budovy kontaktního centra
v Lidické ulici.
dekorace top
logo terénní program EU logo OZP

Terénní program

Terénní program probíhá v přirozeném prostředí cílové skupiny a vychází z jejích potřeb. Terénní pracovníci se snaží především navázat kontakt se skrytou populací uživatelů drog, kteří dosud nenavštívili žádnou instituci zabývající se drogovou problematikou. Dalšími činnostmi terénního programu je vyhledávání použitého injekčního materiálu odhozeného na veřejnosti, výměna použitého injekčního materiálu, šíření osvěty (ústně či pomocí letáků), doporučení do příslušných zdravotnických a sociálních zařízení, nízkoprahových kontaktních center nebo k jiným poskytovatelům odborných služeb.

Stanoviště, kde nás najdete

Terénní program probíhá v Roudnici nad Labem, Lovosicích, Štětí a Litoměřicích.

Pondělí Litoměřice
pochůzky, možnost zastižení na mobilním telefonu
8:00 - 13:00
Úterý Lovosice
VP místnost - Denní centrum Naděje o.s. 11:00-13:00
9:30 - 15:00
Středa Štětí
VP místnost - Ubytovna pro potřeby města, Palackého 599 11:30 – 14:00
9:00 - 15:00
Čtvrtek Litoměřicko, Úštěk (monitoring) 10:00 - 15:00
Pátek Roudnice n.Labem 8:00 – 15:00
VP místnost - Budova ČD
12:00 – 14:00

V časech mimo stanoviště se pohybujeme po městě.
Je možné nás zastihnout na telefonním čísle: 606 229 979

Pro koho jsme určeni?

  • Experimentátoři s návykovými látkami
  • Závislí na návykových látkách
  • Uživatelé drog s rizikem získání infekce HIV/AIDS a hepatitid
  • Bývalí uživatelé v abstinenci

Co vše v terénu provádíme?

Navazování kontaktů s uživateli drog.

První kontakt navazujeme pomocí motivačních faktorů, tj. služeb, které klientům poskytujeme. Jde také o oslovování vytipovaných jedinců či skupin, rozdávání informačních materiálů o terénním programu – letáčky.

Získání důvěry těchto osob.

Pracovník s ohledem na individualitu každého klienta, získává důvěru např. důrazem na anonymitu a neposkytování informací o klientech. Terénní pracovník je první osobou, se kterou se klient setká. Do značné míry je to on, kdo rozhoduje, jestli prvotní zkušenost klienta s institucí bude pozitivní či negativní a tím ovlivňuje, jestli uživatel projeví opakovaně snahu vyhledat terénní program či přímo navštívit kontaktní centrum, nebo zůstane pouze u jednorázového kontaktu.

Předcházení nitrožilnímu užívání drog a podporování uživatelů k ukončení nitrožilního užívání.

Terénní pracovníci mají znalosti týkající se nejen rizik spojených s užíváním drog, ale také informace o bezpečnějším užívání drog. Tyto informace pracovníci předávají klientům pokud možno co nejčastěji (atraktivní, pro klienty přijatelnější a efektivní formou).

Minimalizace rizik spojených s užíváním drog.

V terénním programu uplatňujeme principy harm reduction. Jde o veškeré aktivity a prostředky směřující k co největšímu možnému omezení zdravotních rizik vyvstávajících v souvislosti se zneužíváním návykových látek. Harm reduction má proto neoddiskutovatelné místo v systému péče o drogově závislé tam, kde selhávají jiné intervence.

Krizová intervence

Služba krizové intervence je k dispozici lidem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci a nejsou schopni ji překonat sami ani za pomoci blízkého okolí. Často jde o situace v souvislosti s nějakou ztrátou nebo naopak i se žádoucí změnou. Krizová intervence spočívá v nabídce patřičné pomoci s cílem usnadnit komunikaci, umožnit správný odhad problému, pomoci při vyjadřování emocí, navrátit sebedůvěru, mobilizovat podporu, podpořit účelné řešení problému (řešení je časově vymezeno).

Nasměrování a doporučení uživatelů do institucí poskytujících léčení a podpůrné služby

Klientům, kteří potřebují k řešení své situace specialisty či odborníky, zprostředkuje terénní pracovník kontakt. Klientovi též nejprve vysvětlíme důvod a cíl, případně popis nabízených služeb institucí. Nejčastěji jsou klienti terénního programu směřováni do kontaktního centra, které zajišťuje širší nabídku služeb určených lidem užívajícím drogy. Terénní pracovníci působí i ve vzdálenějších městech okresu, proto mají zpracované přehledy kontaktů v místní lokalitě, kam mohou klienty odkazovat.

Asistence při řešení sociálních a zdravotních problémů

Klientům nabízíme asistenci při řešení sociálních a zdravotních problémů. Tato služba probíhá pouze po předchozí domluvě s klientem (co konkrétně klient chce vyřizovat). Pracovník může být přítomen i samotnému jednání klienta např. s úřady, pokud je pro klienta důležitou oporou, klient se vždy s pracovníkem dohodne na dalším postupu při jednání s institucemi.

Výměna použitého infekčního materiálu

Výměnný program je jednou z klíčových aktivit zaměřených na prevenci šíření infekcí (HIV, hepatitid), která je vždy méně nákladná než následná léčba. Výměnný program zahrnuje výměnu použitého injekčního materiálu nebo jeho součást. Může se jednat o samotný výdej čistého, nebo příjem použitého injekčního materiálu. Nedílnou součástí výměnného programu je i nabídka standardního vybavení potřebného k bezpečnější aplikaci (např. tampony, dezinfekční materiál, filtry, sterilní vody), včetně poučení o bezpečnějším braní a bezpečné likvidaci použitého materiálu. Dále může být dle potřeby vydáván i jiný harm reduction materiál (např. prezervativy, alobal atd.)

Testy na zjištění protilátek proti viru HIV ze slin

Všichni klienti KC spadají do rizikové skupiny, která má větší předpoklady stát se nositelem viru hepatitidy a viru HIV. TP poskytuje slinné testy na zjištění protilátek proti viru HIV.

Monitorování drogové scény v okrese Litoměřice

Mapování terénu je zaměřeno na poznání charakteru lokality z hlediska architektonického (z hlediska zástavby a populace v ní), institucionální sítě pomáhajících zařízení, možnosti trávení volného času, míst pro nezákonnou nebo společností neakceptovanou činnost. Podstatnou část této práce tvoří pozorování scény pravidelnými pochůzkami po jednotlivých lokalitách a získáváním informací o vývoji drogové scény zaměřené na tzv. skrytou populaci drogových uživatelů, monitoring nabídky a poptávky, populaci drogových uživatelů.

Šíření zdravotní osvěty, která se zaměřuje na informovanost jak uživatelů, tak i široké veřejnost

Součástí terénního programu je i šíření zdravotní osvěty, kdy pracovníci kontaktovaným lidem předávají informace ústní formou či připravenými informačními letáky.

Vyhledávání použitého injekčního materiálu odhozeného na veřejném prostranství

Jedním z úkolů terénních pracovníků je též snížení zdravotní a sociální zátěže v okolí osob užívajících drogy. Ochrana společnosti před šířením infekčních chorob je realizována ve spolupráci terénních pracovníků s pracovníky technických služeb a strážníky městské policie, kteří se podílí na sběru nalezených injekčních stříkaček a následné likvidaci, kterou zajišťuje Kontaktní centrum Litoměřice.

Dokumentace, zpracování administrativy a statistických údajů

O klientech je vedena dokumentace, která tvoří podklad pro statistiku. Jedná se o kontaktní list a výměnný list, kam se zaznamenají kontaktované osoby a využité služby. Z obou listů se vyhotovuje zápis z TP, který navíc obsahuje počet nalezených jehel, rozdaných letáků a trasu, kterou pracovníci daný den prošli. Informace o osobních údajích, jsou chráněna anonymitou a registrací (kódem klienta). Klienti, kteří mají vyplněný in-come dotazník mají založenou osobní kartu jako klienti. Informace se zpracovávají do měsíčních zpráv a vyhodnocují v půlroční a výroční zprávě. Kvartálně se vyhodnocuje stav dané oblasti působnosti monitoringu. Zprávy jsou poskytovány spolupracujícím organizacím, jako jsou sociální odbory obcí, kde terénní program působí.

Testování na infekční nemoci

Terénní program poskytuje asistované screeningové (orientační) testy na Syfilis a HIV. Provedení testů se zaznamenává do denního výkazu příslušným kódem služby.

Cílovou skupinou pro provádění testů na protilátky infekčních chorob jsou nitrožilně užívající klienti, zejména pak ti, u kterých došlo ke sdílení injekčního náčiní nebo poranění o injekční stříkačku. Dále pak ti, kteří měli nechráněný pohlavní styk, a sexuální partneři či osoby jinak ohrožené injekčním užíváním drog, u kterých byl splněn předpoklad k přenosu viru, a uplynula doba, během které se tvoří detekované protilátky. Dále pak ti klienti, kteří testy absolvovali již dříve a přicházejí na přetestování po pracovníkem stanovené době.

U lidí, kteří nejsou našimi klienty, a během prvního kontaktu přicházejí se zakázkou využít službu testování (nejčastěji na doporučení či v doprovodu stávajících klientů), je pro pracovníka jako předpoklad k provedení testu vyplnění NRLUD dotazníku, aby bylo během jednání se zájemcem o službu dostatečně kvalitně zjištěno, zda spadá do cílové skupiny.

Výměnné a poradenské místnosti

TP na Litoměřicku probíhá na malých městech, proto klienti nemusejí mít pocit bezpečí. Proto byl nově zaveden model výměnných a poradenských místností. Tato varianta poskytuje větší bezpečí a anonymitu pro naši klientelu. Klienti také mají možnost nás zastihnout na jednom místě v delším časovém intervalu. V těchto místnostech probíhá především výměnný program, pak také poradenství týkající se drogové problematiky a to jak pro klienty, tak pro rodiče, příbuzné a pro odbornou veřejnost. Ve výměnné a poradenské místnosti ve Štětí disponujeme i sociálním zařízením, je zde tedy možnost toxikologického vyšetření na přítomnost OPL. Detašovaná pracoviště jsou ve třech hlavních městech TP – Roudnice n. L, Lovosice a Štětí

Validator XHTML 1.0 Strict O.K. Ověřit CSS!
webmaster: v.matys@grumpa.net
https://www.grumpa.net/