logo kontaktní centrum
vchod do kontaktního centra Vstup do budovy kontaktního centra
v Lidické ulici.
dekorace top
logo terénní program

Terénní program Litoměřicka

TERÉNNÍ PROGRAM LITOMĚŘICKA

prevence drogových závislostí

Lidická57/11,412 01 Litoměřice
Provozní doba PO-PÁ 7:30 – 16:00

Tel: 606 229 979,E-mail: terenni.program@kclitomerice.cz

www.kclitomerice.cz, Facebook:Kontaktní centrum Litoměřice

zákon108/2006 Sb., §69 – Terénní programy EU logo OZP

Projekt PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ÚSTECKÉM KRAJI 2. je spolufinancován Evropskou unií. Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0005703 Cílem projektu je zajištění podpory vybraných druhů sociálních služeb na území Ústeckého kraje, termín finanční podpory 1.4.2017 – 31.3.2020.

Terénní program probíhá v přirozeném prostředí cílové skupiny a vychází z jejích potřeb. Terénní pracovníci se snaží především navázat kontakt se skrytou populací uživatelů drog, kteří dosud nenavštívili žádnou instituci zabývající se drogovou problematikou. Dalšími činnostmi terénního programu je vyhledávání použitého injekčního materiálu odhozeného na veřejnosti, výměna použitého injekčního materiálu, šíření osvěty (ústně či pomocí letáků), doporučení do příslušných zdravotnických a sociálních zařízení, nízkoprahových kontaktních center nebo k jiným poskytovatelům odborných služeb.

Služby Terénního programu Litoměřicka jsou bezplatné a anonymní, veřejně přístupné bez ohledu na pohlaví, věk a rasu klienta, jeho politické přesvědčení, náboženství, právní či společenské postavení, psychický či fyzický stav (včetně pozitivity na infekční onemocnění) a socioekonomické možnosti a bez ohledu na typ užívané látky a způsob aplikace.

Pracovníci ke všem klientům přistupují stejně a slušně s nimi jednají. Nabídka služeb TP platí pro všechny klienty rovnocenně. Tato zásada však neznamená, že má klient automatický nárok na využívání služby, pro níž není indikován.

Zázemí TP LTM: Služba má zázemí v Lidické 57/11, Litoměřice, 412 01.
Zodpovědná osoba: Mgr. Kateřina Stibalová
Místo poskytování služeb: Služba je realizována ve městech Litoměřice, Lovosice, Štětí, Roudnice nad Labem a jiná menší města a obce na Litoměřicku.

E-mail: terenni.program@kclitomerice.cz

Cena služeb: Služby jsou poskytovány zdarma.

Web:www.kclitomerice.cz

Zde jsou zveřejněny poslání, cíle služby, způsoby jejich dosahování včetně deklarovaných práv uživatelů, cílová skupina, kritéria poskytované služby, kapacita služby, cena služby.

Službu poskytuje: Oblastní spolek Českého červeného kříže Litoměřice, Tylova 16, Litoměřice 412 01
Staturní zástupce: Olga Šotnarová
Právní forma: Pobočný spolek, IČO: 426105

E-mail:litomerice@cervenykriz.eu

Číslo účtu: 1002298319/0800

Poslání

Umožnit uživatelům návykových látek a návykového chování a jejich blízkým nalézt co nejlepší možné řešení v jejich tíživé situaci vedoucí k pozitivní změně a v konečném důsledku k možnosti léčby.

Cíle

Cíle ve vztahu ke klientům

Základním cílem Terénního programu Litoměřicka je působení na klienty ve směru orientace v jejich současné životní situaci a podpora k motivaci ke změně rizikového způsobu života. Důležité je nejen porozumění možným dopadům jejich rizikového chování, ale především aktivovat všechny jejich vnitřní i vnější možnosti, k jakékoliv změně, kterou si kladou za cíl.

Dílčí cíle:
 • navázání prvního kontaktu s uživateli OPL a návykovým chováním a vytvoření vzájemné důvěry mezi klientem a TP LTM
 • prohloubení kontaktu s cílem motivovat klienta ke změně rizikového chování, změně vztahu k droze (k abstinenci, k bezpečnějšímu užívání), bezpečnému sexu
 • minimalizace rizika somatického poškození
 • minimalizace rizika sociální izolace, pomoc při zajištění sociální stabilizace klienta
 • informovanost klientů o rizicích spojených s užíváním OPL (druhy, účinky drog, ale též způsoby aplikací, psychické a sociální dopady)
 • odstranění opakovaného používání náčiní k aplikaci drog (u intravenózních uživatelů)
 • informovanost o systému fungování orgánu státní správy a orgánů činných v trestním řízení (způsoby komunikace, práva a povinnosti)
 • motivování klienta ke kontaktu s odborným zařízením
 • motivace klienta k léčbě
 • navázání kontaktu s rodiči a veřejností
Cíle ve vztahu ke společnosti
 • zařízení je zaměřeno stejnou měrou na uživatele nelegálních drog i na společnost a jde v něm o snížení rizik spojených s užíváním drog.
 • prevence šíření chorob
 • ochrana společnosti před šířením infekčních chorob
 • poskytování objektivních informací široké veřejnosti v oblasti návykových látek
 • rozvíjení spolupráce se subjekty sociální a zdravotní péče v místě
 • integrace klientů do společnosti
 • kontaktování uzavřené drogové scény
 • mapování drogové scény v dané oblasti

1.Cílová skupina

Na Terénní program LTM se může obrátit jakýkoliv člověk, který má problémy s užíváním OPL a je starší 15 let a blízcí uživatelům OPL. Výjimku tvoří osoby mladší 15-ti let. Zařízení poskytuje lidem mladším 15-ti let, kteří přišli samostatně pouze informační servis, krizovou intervenci a první pomoc. Větší spektrum služeb jako je například případová práce mohou čerpat pouze v doprovodu zákonného zástupce či s pověřenou osobou. Klientům mladším 15 let umožníme 1. kontakt a základní diagnostiku poté jsou odkázáni na dětskou adiktologickou ambulanci v Ústí nad Labem.

Primární cílová skupina
 • Osoby experimentující s návykovými látkami (NL).
 • Lidé závislí na NL.
 • Skupina osob ohrožená rizikovým způsobem života.
 • Uživatelé NL s motivací k léčbě.
 • Abstinující uživatelé NL.
 • Rodinní příslušníci, partneři, blízcí uživatelů NL.
Sekundární cílová skupina
 • Pokud má zařízení volnou kapacitu, zařazujeme i osoby ze sekundární cílové skupiny, pokud nemáme volnou kapacitu, odkazujeme na jiná zařízení.
 • Osoby vykazující problémy s návykovým chováním.
 • Osoby závislé na legálních NL.

Zákon definuje nepříznivou sociální situací jako oslabení nebo ztrátu schopnosti z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby nebo z jiných závažných důvodů řešit vzniklou situaci tak, aby toto řešení podporovalo sociální začlenění a ochranu před sociálním vyloučením. Z výše uvedeného vyplývá, že důvody nepříznivé sociální situace mohou být u každého člověka rozdílné a nemůže tedy existovat univerzální šablona, podle které by se dalo usuzovat, zda je člověk v nepříznivé sociální situaci či nikoliv.

2.Principy poskytování služby

Harm Reduction – snižování škod spojených s užíváním NL.
Public Health – TP LTM dbá na veřejné zdraví.
Dobrovolnost – spolupráce s TP LTM je založena na dobrovolnosti klientů.
Nízkoprahovost – TP LTM je dostupný všem klientům bez ohledu na jejich specifika.
Potřebnost – TP LTM reaguje na potřeby dané cílové skupiny, potřebnost služby na místní úrovni.
Anonymita – TP LTM dbá na anonymitu, bez klientova souhlasu nikomu neposkytuje informace.
Odbornost – pracovníci TP LTM mají potřebnou odbornost, kterou stále rozvíjejí.
Spolupráce a partnerství – TP LTM spolupracuje na pozitivní změně společně s klientem.
Profesionalita a respekt – pracovníci přistupují ke klientům vždy s respektem a náležitou profesionalitou.
Motivace ke změně – TP LTM motivuje klienty k pozitivním změnám v užívání NL i k sobě samým.
Individuální přístup – TP LTM bere ohledy na individualitu každého klienta.
Ekologie – TP LTM dbá na životní prostředí (např. tříděný odpad).

3.Kapacita

Počet klientů - 2 - Jedná se o kapacitu okamžitou. Počet klientů při práci se skupinou: 6/2 pracovníci.
Počet kontaktů denně 25.

4.Informační strategie - opatření ke zvyšování dostupnosti péče

 • zpracování a distribuce vlastních letáků a informací o službách TP LTM a to v rámci programů celé organizace
 • prezentace TP LTM na veřejně přístupných akcích Litoměřicka
 • odborné stáže a vzdělávání studentů
 • internetové stránky, facebook
 • profesní kontakty v rámci zdravotních a sociálních služeb
 • předávání informačních letáků do ordinací lékařů a do lékáren
 • ústní předávání informací klientům
 • zpracování a zasílání informací do subjektů sociálních sítí
 • zpracování a zasílání průběžných a závěrečných zpráv donorům
 • zpracování a zasílání kvartálních a výročních zpráv TP LTM městům a obcím, kde probíhá služba
 • ve městech, kde působíme, jsme zapojeni do pracovních skupin komunitního plánování a do skupin prevence kriminality
 • prezentace v médiích
 • informace o TP LTM v brožurách - např. sociální síť služeb jednotlivých měst
 • nástěnky ve městech
 • pořádání besed s kolegy ze souvisejících služeb (sociální a zdravotní služby, MP)

5.Pravidla a sankce

TP LTM nabízí pomoc lidem, kteří jsou v nějakém vztahu (do tohoto počítáme i osoby blízké a podobně) k omamně psychotropním látkám (OPL). TP LTM je nízkoprahovou službou. To znamená, že naše zařízení má pouze dvě podmínky pro spolupráci s lidmi, kteří si žádají naše služby a jsou to tyto podmínky: musí se jednat o nějaký vztah k OPL a dodržování pravidel, která jsou níže uvedená. TP LTM si vyhrazuje právo odmítnout spolupráci s člověkem, který nesplňuje tyto podmínky. Veškeré sankce jsou zaneseny do denního žurnálu příp. do osobního spisu a je s nimi seznámen zbytek týmu (zde by měla platit vzájemná podpora). Proti sankcím je možnost se odvolat – postupuje se potom dle kapitoly „STÍŽNOSTI KLIENTŮ ČI VEŘEJNOSTI“. S pravidly a sankcemi je klient seznámen při 1. kontaktu. Pravidla a sankce jsou ve srozumitelné formě předávána klientům ústní formou i formou letáků a to při prvním kontaktu i průběžně.

Pravidla
 1. Řídit se pokyny pracovníka TP LTM i když tyto pokyny budou omezovat čerpání služeb.
 2. Zákaz manipulace s drogami a ostatním příslušenstvím (tj. užívání drogy, přijímání drogy od druhého a nabízení druhému, uschovávání drogy PaV místnostech) v prostorách poradenských a výměnných místností. Do pojmu droga zahrnujeme látky s návykovým potenciálem, i když jsou na lékařský předpis. Manipulace s příslušenstvím je povolena pouze při výměně.
 3. Zákaz domlouvání obchodů v přítomnosti pracovníků. Zákaz předávání kontaktů či návodů k opatření drog ostatním klientům.
 4. Zákaz manipulace a přechovávaní zbraní v TP LTM.
 5. Zákaz násilného chování v TP LTM (tj. slovní i fyzická agrese, týrání, terorizování, vydírání, šikanování, sexuální násilí a obtěžování, diskriminace apod.).
 6. Zákaz ničení a zcizování majetku klientů, pracovníků či zařízení TP LTM.
 7. Zákaz narušování anonymity (např. vytváření jakýchkoliv záznamů pomocí technického vybavení).
 8. Nemluvit o probíhající trestné činnosti.
Sankce

Rádi bychom zachovali rovný přístup ke klientům, ale jsme si vědomi, že situace a výchovný účinek jsou vždy jiné. Proto pracovník volí z níže uvedené škály sankcí dle svého uvážení. Pracovník by měl použít v první řadě sankci „Napomenutí“. Klienti se mohou proti udělení sankcí ohradit. Sankce trvá i přes vyřizování stížnosti. V rámci kvalitního přístupu ke klientům se stížnost vyřizuje v nejkratší možné době.

Lehké porušení pravidel: domluví se dva pracovníci ve službě
 • Napomenutí.
 • Vykázání na dobu 1 dne až 1měsíce s možností výměnného programu.
Závažné porušení pravidel: domluví se tým na poradě
 • Vykázání na dobu 1 měsíc až 6měsíců s možností výměnného programu.
 • Vykázání na dobu 1 měsíc až 6měsíců bez jakéhokoliv čerpání služeb.
Hrubé porušení pravidel: domluva celého týmu
 • Vykázání na dobu 6 měsíců až jednoho roku bez jakéhokoliv čerpání služeb.
 • Trvalé odmítnutí poskytování služeb (tato sankce se vztahuje především k bodům 1, 5, 6, 7.) Tato sankce může být zrušena pouze při jednomyslném souhlasu pracovníků TP LTM.

Závažnost sankcí se řeší individuálně, dle narušení chodu služby, zasáhnutí do prostoru ostatních klientů a reakce sankciovaného.

Při lehkém a závažném porušení se sankce nevztahují na první pomoc, což zahrnuje služby krizové intervence a zdravotního ošetření.

Stanoviště, kde nás najdete

Terénní program probíhá v Roudnici nad Labem, Lovosicích, Štětí a Litoměřicích.

Pondělí Litoměřice
pochůzky, možnost zastižení na mobilním telefonu
Úterý Lovosice
pochůzky městem, stanoviště před budovou ČD
11:00 - 12:00
Středa Štětí
pochůzky městem, místnost na UPPM, Palackého 599
11:30 - 14:00
Čtvrtek Litoměřicko - okolní obce a města na Litoměřicku – monitoring
Pátek Roudnice n.Labem pochůzky městem, místnost v budově ČD zvenčí, Poděbradova ul., 12:00 – 14:00

V časech mimo stanoviště se pohybujeme po městě.
Je možné nás zastihnout na telefonním čísle: 606 229 979

Pro koho jsme určeni?

 • Experimentátoři s návykovými látkami
 • Závislí na návykových látkách
 • Uživatelé drog s rizikem získání infekce HIV/AIDS a hepatitid
 • Bývalí uživatelé v abstinenci

Co vše v terénu provádíme?

Navazování kontaktů s uživateli drog.

První kontakt navazujeme pomocí motivačních faktorů, tj. služeb, které klientům poskytujeme. Jde také o oslovování vytipovaných jedinců či skupin, rozdávání informačních materiálů o terénním programu – letáčky.

Získání důvěry těchto osob.

Pracovník s ohledem na individualitu každého klienta, získává důvěru např. důrazem na anonymitu a neposkytování informací o klientech. Terénní pracovník je první osobou, se kterou se klient setká. Do značné míry je to on, kdo rozhoduje, jestli prvotní zkušenost klienta s institucí bude pozitivní či negativní a tím ovlivňuje, jestli uživatel projeví opakovaně snahu vyhledat terénní program či přímo navštívit kontaktní centrum, nebo zůstane pouze u jednorázového kontaktu.

Předcházení nitrožilnímu užívání drog a podporování uživatelů k ukončení nitrožilního užívání.

Terénní pracovníci mají znalosti týkající se nejen rizik spojených s užíváním drog, ale také informace o bezpečnějším užívání drog. Tyto informace pracovníci předávají klientům pokud možno co nejčastěji (atraktivní, pro klienty přijatelnější a efektivní formou).

Minimalizace rizik spojených s užíváním drog.

V terénním programu uplatňujeme principy harm reduction. Jde o veškeré aktivity a prostředky směřující k co největšímu možnému omezení zdravotních rizik vyvstávajících v souvislosti se zneužíváním návykových látek. Harm reduction má proto neoddiskutovatelné místo v systému péče o drogově závislé tam, kde selhávají jiné intervence.

Krizová intervence

Služba krizové intervence je k dispozici lidem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci a nejsou schopni ji překonat sami ani za pomoci blízkého okolí. Často jde o situace v souvislosti s nějakou ztrátou nebo naopak i se žádoucí změnou. Krizová intervence spočívá v nabídce patřičné pomoci s cílem usnadnit komunikaci, umožnit správný odhad problému, pomoci při vyjadřování emocí, navrátit sebedůvěru, mobilizovat podporu, podpořit účelné řešení problému (řešení je časově vymezeno).

Nasměrování a doporučení uživatelů do institucí poskytujících léčení a podpůrné služby

Klientům, kteří potřebují k řešení své situace specialisty či odborníky, zprostředkuje terénní pracovník kontakt. Klientovi též nejprve vysvětlíme důvod a cíl, případně popis nabízených služeb institucí. Nejčastěji jsou klienti terénního programu směřováni do kontaktního centra, které zajišťuje širší nabídku služeb určených lidem užívajícím drogy. Terénní pracovníci působí i ve vzdálenějších městech okresu, proto mají zpracované přehledy kontaktů v místní lokalitě, kam mohou klienty odkazovat.

Asistence při řešení sociálních a zdravotních problémů

Klientům nabízíme asistenci při řešení sociálních a zdravotních problémů. Tato služba probíhá pouze po předchozí domluvě s klientem (co konkrétně klient chce vyřizovat). Pracovník může být přítomen i samotnému jednání klienta např. s úřady, pokud je pro klienta důležitou oporou, klient se vždy s pracovníkem dohodne na dalším postupu při jednání s institucemi.

Výměna použitého infekčního materiálu

Výměnný program je jednou z klíčových aktivit zaměřených na prevenci šíření infekcí (HIV, hepatitid), která je vždy méně nákladná než následná léčba. Výměnný program zahrnuje výměnu použitého injekčního materiálu nebo jeho součást. Může se jednat o samotný výdej čistého, nebo příjem použitého injekčního materiálu. Nedílnou součástí výměnného programu je i nabídka standardního vybavení potřebného k bezpečnější aplikaci (např. tampony, dezinfekční materiál, filtry, sterilní vody), včetně poučení o bezpečnějším braní a bezpečné likvidaci použitého materiálu. Dále může být dle potřeby vydáván i jiný harm reduction materiál (např. prezervativy, alobal atd.)

Monitorování drogové scény na Litoměřicku

Mapování terénu je zaměřeno na poznání charakteru lokality z hlediska architektonického (z hlediska zástavby a populace v ní), institucionální sítě pomáhajících zařízení, možnosti trávení volného času, míst pro nezákonnou nebo společností neakceptovanou činnost. Podstatnou část této práce tvoří pozorování scény pravidelnými pochůzkami po jednotlivých lokalitách a získáváním informací o vývoji drogové scény zaměřené na tzv. skrytou populaci drogových uživatelů, monitoring nabídky a poptávky, populaci drogových uživatelů.

Šíření zdravotní osvěty, která se zaměřuje na informovanost jak uživatelů, tak i široké veřejnost

Součástí terénního programu je i šíření zdravotní osvěty, kdy pracovníci kontaktovaným lidem předávají informace ústní formou či připravenými informačními letáky.

Vyhledávání použitého injekčního materiálu odhozeného na veřejném prostranství

Jedním z úkolů terénních pracovníků je též snížení zdravotní a sociální zátěže v okolí osob užívajících drogy. Ochrana společnosti před šířením infekčních chorob je realizována ve spolupráci terénních pracovníků s pracovníky technických služeb a strážníky městské policie, kteří se podílí na sběru nalezených injekčních stříkaček a následné likvidaci, kterou zajišťuje Kontaktní centrum Litoměřice.

Dokumentace, zpracování administrativy a statistických údajů

O klientech je vedena dokumentace, která tvoří podklad pro statistiku. Jedná se o kontaktní list a výměnný list, kam se zaznamenají kontaktované osoby a využité služby. Z obou listů se vyhotovuje zápis z TP, který navíc obsahuje počet nalezených jehel, rozdaných letáků a trasu, kterou pracovníci daný den prošli. Informace o osobních údajích, jsou chráněna anonymitou a registrací (kódem klienta). Klienti, kteří mají vyplněný in-come dotazník mají založenou osobní kartu jako klienti. Informace se zpracovávají do měsíčních zpráv a vyhodnocují v půlroční a výroční zprávě. Kvartálně se vyhodnocuje stav dané oblasti působnosti monitoringu. Zprávy jsou poskytovány spolupracujícím organizacím, jako jsou sociální odbory obcí, kde terénní program působí.

Testování na infekční nemoci

Terénní program poskytuje asistované screeningové (orientační) testy na žloutenku typu C, Syfilis a HIV.

Cílovou skupinou pro provádění testů na protilátky infekčních chorob jsou nitrožilně užívající klienti, zejména pak ti, u kterých došlo ke sdílení injekčního náčiní nebo poranění o injekční stříkačku. Dále pak ti, kteří měli nechráněný pohlavní styk, a sexuální partneři či osoby jinak ohrožené injekčním užíváním drog, u kterých byl splněn předpoklad k přenosu viru, a uplynula doba, během které se tvoří detekované protilátky. Dále pak ti klienti, kteří testy absolvovali již dříve a přicházejí na přetestování po pracovníkem stanovené době.

U lidí, kteří nejsou našimi klienty, a během prvního kontaktu přicházejí se zakázkou využít službu testování (nejčastěji na doporučení či v doprovodu stávajících klientů), je pro pracovníka jako předpoklad k provedení testu vyplnění NRLUD dotazníku, aby bylo během jednání se zájemcem o službu dostatečně kvalitně zjištěno, zda spadá do cílové skupiny.

Poradenské a výměnné místnosti

TP na Litoměřicku probíhá na malých městech, proto klienti nemusejí mít pocit bezpečí. Z toho důvodu byl zaveden model poradenských a výměnných místností. Tato varianta poskytuje větší bezpečí a anonymitu pro naši klientelu. Klienti také mají možnost nás zastihnout na jednom místě v delším časovém intervalu. V těchto místnostech probíhá především výměnný program, pak také poradenství týkající se drogové problematiky a to jak pro klienty, tak pro rodiče, příbuzné a pro odbornou veřejnost. V poradenské a výměnné místnosti ve Štětí disponujeme i sociálním zařízením, je zde tedy možnost toxikologického vyšetření na přítomnost OPL. TP na Litoměřicku probíhá na malých městech, proto klienti nemusejí mít pocit bezpečí. Z tohoto důvodu byl zaveden model poradenských a výměnných místností. Tato varianta poskytuje větší bezpečí a anonymitu pro naši klientelu. Klienti také mají možnost nás zastihnout na jednom místě v delším časovém intervalu. V těchto místnostech probíhá především výměnný program, pak také poradenství týkající se drogové problematiky, a to jak pro klienty, tak pro rodiče, příbuzné a pro odbornou veřejnost. V poradenské a výměnné místnosti ve Štětí disponujeme i sociálním zařízením, je zde tedy možnost toxikologického vyšetření na přítomnost OPL. Poradenské a výměnné místnosti jsou ve Štětí a v Roudnici n/L.

Tým TP

Mgr. Kateřina Stibalová – vedoucí pracovník

 • Skálův institut Pražské psychoterapeutické fakulty
 • Psychoterapeutický výcvik v komunitě SUR
 • Pražská vysoká škola psychosociálních studií
 • Sebezkušenostní výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii – veden v psychodynamickém a daseinsanalytickém duchu
 • Případová a týmová supervize v sociálních službách - ČAS
 • Výcvik v motivačních rozhovorech
 • Od roku 1997

Jiří Heřmánek – koordinátor/terénní pracovník

 • SŠ s maturitou / Management sociálních služeb
 • Mnoho kurzů, seminářů, školení a konferencí v odpovídající sféře
 • V TP od roku 2012

Jitka Kocourková – terénní pracovník

 • SŠ s maturitou / Výchovná a humanitární činnost
 • Řada kurzů, seminářů, školení a konferencí v odpovídající sféře
 • V TP od roku 2008

pracovníci TP mají znalosti a proškolení v oblasti harm reduction a krizové intervence, dále se vzdělávají a prohlubují své znalosti a zkušenosti prostřednictvím různých kurzů, seminářů a školení

Koncepce 2019 - TP2019.pdf
Stiznosti klientu ci verejnosti - Stiznosti klientu ci verejnosti.pdf
Eticky kodex - Eticky kodex.pdf
Validator XHTML 1.0 Strict O.K. Ověřit CSS!
webmaster: v.matys@grumpa.net
https://www.grumpa.net/